Lịch Sử Lớp 12

LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 - 2000)

Lịch sử Việt Nam (1919 - 2000) là phần trọng tâm trong đề thi đại học, thi THPT quốc gia môn Lịch sử hằng năm. Qua các bài học, các em sẽ có cái nhìn đầy đủ về quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của phong kiến, thực dân và sự xâm lược của các cường quốc để giành lại độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó, xác định đúng đắn vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc dựng xây đất nước.
Xem thêm

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021