Lịch Sử Lớp 12

Việt Nam từ năm 1954 - 1975

Đây là thời kì miền Bắc ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội đồng thời chi viện cho miền Nam kháng chiến chống đế quốc Mĩ, đi tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Xem thêm

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021