Lịch Sử Lớp 12

Việt Nam từ năm 1945 - 1954

Từ 1945 đến 1954, lịch sử Việt Nam hoàn thành 2 nhiệm vụ lớn: xây dựng nhà nước mới - nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa & toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021