Lịch Sử Lớp 12

Việt Nam từ năm 1919 - 1930

Những thay đổi của tình hình thế giới và tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp đã tạo ra những biến chuyển mới về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục ở Việt Nam. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1930 cũng có nhiều bước phát triển mới.
Xem thêm

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021