Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam từ 1975-2000 (Phần 2)

Cập nhật lúc: 15:00 08-04-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Tiếp nối phần 1, phần 2 cung cấp thêm cho các em một số câu hỏi ôn tập phần Lịch sử Việt Nam từ 1975-2000

VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

(Phần 2)

Câu 21: Điền niên đại vào các sự kiện sau

       A

1. 15-11-1975

2. 24-6-1976

3. 2-7-1976

4. 21-11-1975

5. 25-4-1976

 

B

A Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung

B ....Quốc hội khóa VI bế mạc

C.....Hội nghị Hiệp thương Chính trị bế mạc

D.... Hội nghị Hiệp thương Chính trị tại Sài Gòn

E.... Quốc hội khóa VI họp tại Hà Nội

 

Trả lời:

1-D      2-E      3-B      4-C      5-A

Câu 22: Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam là đại hội của

A.Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

B.Xây dựng và phát triển kinh tế

C.Công cuộc đổi mới đất nước

D.Xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Trả lời: C

Câu 23:Mục tiêu của ba chương trình kinh tế:lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu được đề ra trong Đại hội của Đảng

A.Đại hội IV               B. Đại hội V    C. Đại hội VI D. Đại hội VII

Trả lời: C

Câu 24: Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần thứ VI là gì?

A.Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ

B.Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

C.Phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường

D.Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước

Trả lời: D

Câu 25: Điền những từ thích hợp vào những câu sau đây: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà là...................

A.Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn

B.Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả

C.Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện

D.Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước

Trả lời: B

Câu 26: Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới, thành tựu nào là quan trọng nhất?

A.Thực hiện được ba chương trình kinh tế

B.Phát triển kinh tế đối ngoại

C.Kiềm chế được lạm phát

D.Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội

Trả lời: A

Câu 27:Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện như thế nào?

A.Đất nước đã hòa bình

B.Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng

C.Đất nước độc lập, thống nhất

D.Miền Bắc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

Trả lời: C

Câu 28: Hoàn cảnh nào đưa đến việc Đảng ta phải thực hiện đường lối đổi mới?

A.Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng

B.Do những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

C.Những thay đổi của tình hình thế giới, nhất là trước sự khủng hoảng ngày càng trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

D.Cả 3 ý trên

Trả lời: D

Câu 29: Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, phổ sung phát triển tại các kì Đại hội nào của Đảng?

A.Đại hội IV, Đại hội V, Đại hội VI

B. Đại hội V, Đại hội VI, Đại hội VII

C. Đại hội VI, Đại hội VII, Đại hội VIII

D. Đại hội VII, Đại hội VIII, Đại hội IX

Trả lời: D

Câu 30: Đường lối đổi mới của Đảng được hiểu như thế nào là đúng?

A.Đổi mới là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa

B. Đổi mới không phải thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa

C.Mục tiêu xã hội chủ nghĩa được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp

D.B và C đúng

Trả lời:

Câu 31: Đại hội lần VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?

A.15 đến 18-12-1985                                         B.10 đến 18-12-1985

C. 15 đến 18-12-1986                                        D.20 đến 25-12-1986

Trả lời: C

Câu 32: Quan điểm của Đảng ta tại Đại hội VI

A.Đổi mới về chính trị                          B. Đổi mới về kinh tế và chính trị

C. Đổi mới về kinh tế                           D.Đổi mới về Văn hóa

Trả lời: B

Câu 33: Đại hội VI đã xác định rõ quan điểm đổi mới của Đảng CSVN là đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng quan trọng nhất là gì?

A. Đổi mới về chính trị                         B. Đổi mới về kinh tế và chính trị

C. Đổi mới về kinh tế                           D.Đổi mới về Văn hóa

Trả lời: C

Câu 34: Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?

A.Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ

B.Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa

C.Phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường

D.Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước

Trả lời: D

Câu 35: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà là

A.Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn

B.Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả

C.Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện

D.Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước

Trả lời: B

Câu 36: Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới, thành tựu nào là quan trọng nhất?

A.Thực hiện được ba chương trình kinh tế

B.Phát triển kinh tế đối ngoại

C.Kiềm chế được lạm phát

D.Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội

Trả lời: A

Câu 37: Mục tiêu của 3 chương trình kinh tế kế hoạch 5 năm (1986-1990) là lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu được đề ra trong đại hội nào?

A.Đại hội Đảng IV                             B.Đại hội Đảng V

C.Đại hội Đảng VI                                      D.Đại hội Đảng VII

Trả lời: C

Câu 38:Trong số 3 chương trình kinh tế kế hoạch 5 năm (1986-1990), chương trình nào phải được đưa lên hàng đầu?

A.lương thực, thực phẩm                                     B. hàng xuất khẩu

C. hàng tiêu dùng                                                 D.Câu A, B đúng

Trả lời: A

 

 

                                                                         HẾT 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021