Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 -1975) - Phần 2

Cập nhật lúc: 10:00 25-02-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Phần hai của bài viết khái quát lại cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước cũng như nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước của nhân dân ta

Bài 23.

KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở  MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975)

PHẦN 2

I. Miền Bắc khôi phục và phát triển  kinh  tế-xã  hội,  ra  sức  chi  viện cho miền Nam.

II. Miền Nam đấu tranh chống địch “bình  định  –  lấn  chiếm” , tạo  thế  và  lực  và  tiến  tới  giải phóng hoàn toàn miền Nam

III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam , giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ Quốc.

1.Chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam

2. Diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

a- Chiến dịch Tây Nguyên (4/ 3 đến 24/ 3/1975)

- Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng mà ta và địch cố nắm giữ. Nhưng do nhận định sai hướng tiến công của ta, địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng. Bộ Chính trị quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975.

-4/ 3/1975 ta đánh nghi binh ở Plâycu - Kontum nhằm thu hút lực lượng địch.

-10/ 3/1975 ta bất ngờ đánh Buôn Ma Thuột, đến ngày 11/ 3 ta giành thắng lợi.

-12/ 3/1975 đập tan cuộc phản công của địch tại Buôn Ma Thuột.

-14-3-1975, địch được lệnh rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên về giữ vùng ven biển miền Trung. Trên đường rút chạy, địch bị quân ta truy kích tiêu diệt.

-Ngày 24/ 3/1975 Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.

-Ý nghĩa: Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của ta từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

b- Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (21/ 3 đến 29/ 3/1975)

 -  Trong khi chiến dịch Tây Nguyên tiếp diễn, Bộ chính trị quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam, trước hết là chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng.

- 19/ 3/ 1975 ta giải phóng Quảng Trị.

-  Phát hiện địch co cụm ở Huế, ngày  21/03 quân ta đánh thẳng vào căn cứ, chặn đường rút chạy và bao vây địch trong thành phố

- Ngày 26/ 3 ta giải phóng thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên.

Cùng thời gian giải phóng Huế, quân ta tiến vào giải phóng Tam Kỳ, Chu Lai, Quảng Ngãi.

- 29/ 3/ 1975 quân ta từ nhiều hướng tiến công Đà Nẵng và đến 3 giờ chiều cùng ngày thì giải phóng Đà Nẵng.

Từ cuối tháng 3 đầu tháng 4, các tỉnh còn lại ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên và một số tỉnh ở Nam Bộ, các đảo biển miền Trung cũng lần lượt được giải phóng.

-Ý nghĩa: gây nên tâm lí tuyệt vọng trong ngụy quyền, đưa cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta tiến lên một bước mới với sức mạnh áp đảo.

c- Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/ 4 đến 30/ 4/ 1975)

-Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng, Bộ chính trị trung ương Đảng quyết định giải phóng miền Nam trước mùa mưa.

-Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được Bộ chính trị quyết định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh.Trước khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Sài Gòn, quân ta tiến công Xuân Lộc và Phan Rang – những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía đông:

-Ngày 16- 4-1975 ta chọc thủng tuyến phòng thủ Phan Rang.

-Ngày 21- 4-1975 giải phóng Xuân Lộc.

-17h ngày 26- 4- 1975, quân ta được lệnh nổ súng mở đầu chiến dịch. Năm cánh quân ta vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng.

-10 h 45’ ngày 30- 4- 1975, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập bắt sống toàn bộ Nội các Sài Gòn – Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

-11h 30’ ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng hoàn toàn miền Nam. Ngày 2- 5- 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng

IV.  Nguyên  nhân  thắng  lợi,  ý nghĩa  lịch  sử  của  cuộc  kháng chiến  chống  Mĩ,  cứu  nước (1954 – 1975).

1. Nguyên nhân thắng lợi

* Nguyên nhân chủ quan:

- Nguyên nhân chính là do có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phương pháp đấu tranh linh hoạt, kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao.

- Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết nhất trí, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp cách mạng.

- Hậu phương miền Bắc đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.

* Nguyên nhân khách quan:

- Sự phối hợp chiến đấu và đoàn kết giúp đỡ của ba dân tộc ở Đông Dương.

- Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

- Nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ.

2. Ý nghĩa lịch sử:

 - Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước.

 - Mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc: đất nước độc lập, thống nhất, đi lên CNXH.

 - Tác động mạnh đến tình hình nước Mỹ và thế giới, cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc.

 - Cùng với chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân 1975 đã cắm thêm một mốc vinh quang chói lọi trong quá trình đi lên của lịch sử Việt Nam.Có tầm quan trọng quốc tế, có tính thời đại sâu sắc.

C. CỦNG CỐ

Câu 1. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)?

Câu 2. Thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước sang giai đoạn tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam là

A. cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).    

B. chiến thắng Phước Long (1975).

C. chiến dịch Tây Nguyên (1975).                                          

D. chiến dịch Huế – Đà Nẵng (1975).

Câu 3. Chủ trương “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, đó là tinh thần và khí  thế của ta trong Chiến dịch nào sau đây?

A. Chiến dịch Tây Nguyên.      

 B. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

C. Chiến dịch Hồ Chí Minh.    

 D. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dich Hồ Chí  Minh.

Câu 4. Chiến thắng Phước Long, giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?

A. Tiến hành tổng công kích- tổng khởi nghĩa, giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.

B. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.

C. Tiến hành tổng công kích- tổng khởi nghĩa giải phóng miền Nam ngay trong năm 1976.

D. Đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm (1975-1976), nhưng nhận định kể cả năm 1975 là thời cơ và chỉ thị rõ: “Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”

 

Thực hện: Bùi Thị Thu Hoài 

 

Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

 


 

                                                           HẾT 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021