Phong trào dân tộc dân chủ 1936 – 1939

Cập nhật lúc: 17:00 11-01-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Vào những năm 1936 – 1939, tình hình thế giới và trong nước có những chuyển biến lớn. Đảng Cộng sản Đông Dương đã chủ trương chuyển từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai, nửa công khai kết hợp với bí mật. Vì thế mục tiêu đấu tranh thời kì này cũng thay đổi, chủ yếu là đòi tự do, dân sinh, dân chủ cơm áo và hoà bình.

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Hiểu được thời kì thứ hai trong cuộc đấu tranh giành chính quyền do Đảng ta lãnh đạo (1936 – 1939). Đây là phong trào đấu tranh khác hẳn thời kì 1930 – 1931 về mục tiêu, khẩu hiệu, hình thức và phương pháp đấu tranh.

- Biết được những nét chính về tình hình Việt Nam trong những năm 1936 – 1939 có nhiều thay đổi đã ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung và tính chất của phong trào cách mạng Việt Nam trong thời kì này.

- Hiểu rõ những hình thức đấu tranh mới mẻ, phong phú được Đảng tiến hành trong phong trào dân chủ 1936 – 1939.

- Thấy được kết quả phong trào đạt được là rất to lớn, chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách của quần chúng.

B. NỘI DUNG

I. Tình hình thế giới và trong nước

1. Tình hình thế giới

- Từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX, thế lực phát xít cầm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới.

- Tháng 7-1935, Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII xác định nhiệm vụ chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hoà bình, thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi. (Tổ chức tại Matxcova - Liên Xô)

- Tháng 6-1936, Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa trong đó có Đông Dương.

2. Tình hình trong nước

  - Chính trị:

+ Chính phủ Pháp cử phái đoàn sang điều tra tình hình Đông Dương, nới lỏng một số quyền tự do báo chí.

+ Trong nước có nhiều đản phái với xu hướng chính trị khác nhau cùng hoạt động, trong đó có Đảng Cộng sản Đông Dương là mạnh nhất, có chủ trương rõ ràng, tổ chức chặt chẽ.

- Kinh tế: Thực dân Pháp đã tăng cường bóc lột thuộc địa để bù đắp cho chính quốc. Nhìn chung những năm 1936 – 1939 là giai đoạn phục hồi và phát triển của kinh tế Việt Nam, tạo ra những thay đổi kinh tế nhưng kinh tế nước ta vẫn lạc hậu và lệ thuộc vào kinh tế  Pháp.

- Xã hội: Đời sống của đa số nhân dân khó khăn, cực khổ. Chính vì vậy họ rất hăng hái đứng dậy đấu tranh đòi tự do, cơm áo, hoà bình dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương

=> Vào những năm 1936 – 1939, tình hình thế giới và trong nước có những chuyển biến lớn.

II.  Phong trào dân chủ 1936 – 1939

1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 – 1936.

- Thời gian:  Tháng 7/1936, Hội nghị họp tại Thượng Hải, Trung Quốc do đồng chí Lê Hồng Phong chủ trì.

- Nội dung Hội nghị:

+ Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền là chống đế quốc, chống phong kiến.

+ Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hoà bình.

+ Phương pháp đấu tranh là công khai, nửa công khai kết hợp bí mật.

+ Chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất Nhân dân phản đế Đông Dương (Tháng 3/1938 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương).

2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu.

a)  Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ

- Quần chúng đã biến cuộc đón rước phái viên Chính phủ Pháp “Gôđa” thành cuộc biểu tình, thị uy lực lượng.

- Phong trào biểu tình, mít tinh của quần chúng phát triển mạnh từ 1937 – 1939, tiêu biểu là cuộc tổng bãi công của Công ti than Hòn Gai (11/1936); cuộc mít tinh khổng lồ tại quảng trường Nhà Đấu Xảo Hà Nội (1/5/1938) thu hút hơn 2,5 vạn người.

b)  Đấu tranh nghị trường

- Trong cuộc bầu cử vào các cơ quan như: Viện Dân biểu Bắc Kì, Viện Dân biểu Trung Kì,… Đảng vận động để đưa người của Đảng và Mặt trận Dân chủ Đông Dương ra ứng cử/

- Mục đích: Mở rộng lực lượng của Mặt trận Dân chủ và vạch trần chính sách phản động của bọn thực dân và tay sai, bênh vực quyền lợi của nhân dân lao động

c)   Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí

- Đảng xuất bản nhiều tờ báo công khai: Tiền Phong, Dân Chúng, Lao động, Tin tức…

- Báo chí cách mạng trở thành mũi nhọn xung kích.

- Nhiều sách chính trị-lí luận, các tác phẩm văn học hiện thực phê phán, thơ ca cách mạng được xuất bản

=> Thu được những kết quả to lớn, đông đảo các tầng lớp nhân dân được giác ngộ về con người, con đường cách mạng của Đảng

3.   Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939

 - Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách cụ thể về dân sinh dân chủ. Quần chúng được giác ngộ và tham gia vào lực lượng chính trị hùng hậu.

 - Là cuộc tập dượt lần thứ hai của Đảng ta chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

 - Kinh nghiệm xây dựng mặt trận dâ tộc thống nhất, tổ chức lãnh đạo quần chúng, đấu tranh công khai, hợp pháp, đấu tranh nội bộ và Đảng cũng nhận ra hạn chế của mình trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc.

C. CỦNG CỐ

1.  Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936 -1939 dựa trên cơ sở:

        A. đường lối nghị quyết của Quốc tế cộng sản, và tính hình thực tiễn Việt Nam.

        B. Đã có sự chuẩn bị kĩ càng

        C. tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi.

        D. Đảng Cộng sản Đông Dương được phục hồi và hoạt động mạnh

2. Phương pháp đấu tranh của Đảng trong những năm 1936 – 1939 được Hội nghị Ban  Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 – 1936) xác định là.

A. Bí mật, bất hợp pháp.

B. Kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

C. Công khai và bán công khai.

D. Kết hợp giữa bí mật và công khai

3. Năm 1936, Đảng chủ trương thành lập mặt trận nào dưới đây?

            A. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. 

            B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

            C. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.           

            D. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

4. Vì sao phong trào dân chủ 1936 – 1939 được xem là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945?

A. Qua phong trào, quần chúng được giác ngộ về chính trị, tham gia vào mặt trận thống nhất và trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng, đội ngũ cán bộ, Đảng viên được rèn luyện và ngày càng trưởng thành

B. Đảng Cộng sản Đông Dương đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu

C. Phong trào đấu tranh lần này có ý nghĩa là cuộc khởi nghĩa từng phần, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945

D. Phong trào đã lật đổ chính quyền thực dân, phong kiến ở nhiều thôn xã.

 5. Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương trong thời kỳ 1936 – 1939 là gì?

A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày

B. Chống đế quốc và phong kiến

C. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

D. Chống đế quốc và tư sản phản bội quyền lợi dân tộc.

6. Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:

1. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII

2. Hộ nghị BCHTW Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong chủ trì ở Thượng Hải (7/1936)

3. Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền ở Pháp

A. 2; 3; 1                    B. 1; 2; 3                    C.1 ;3; 2                     D.3; 2; 1


HẾT

Thực hiện: Bùi Thị Thu Hoài

Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021