Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Cập nhật lúc: 15:00 06-03-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay đã phát triển liên tục với các sự kiện lớn. Đó là: Sự ra đời của Đảng Cộng Sản VIệt Nam năm 1930, Cách mạng tháng tám năm 1945 thành công, Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ra đời . Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi với chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, cuộc kháng chiến chống Mĩ thắng lợi với đại thắng mùa xuân 1975 và công cuộc đổi mới đất nước từ 1986 đến nay đã dành những thành tựu to lớn. Mỗi sự kiện là mốc đánh dấu một thời kì lịch

BÀI 27:

TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM

TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

A. MỤC TIÊU

-Hiểu rõ những nét cơ bản nhất của quá trình phát triển lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm (2000) đã trải qua qua 5 thời kì với những đặc điểm của từng thời kì khác nhau: 1919, 1930 – 1945, 1945 – 1954, 1954 – 1975 , 1975 – 2000.

-Hiểu được nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam.

B. NỘI DUNG

I . Các thời kì phát triển của lịch sử dân tộc.

1. Thời kì 1919 – 1930

       - Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 – 1929) đã làm cho nền kinh tế, chính trị, xã hội có nhiều biến đổi, xã hội Việt Nam đã có cơ sở tiếp thu luồng tư tưởng cách mạng vô sản.

        - Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, những luận điểm của chủ nghĩa Mac – Lênin được truyền bá vào Việt Nam làm chuyển biến phong trào yêu nước chống Pháp từ lập trường tư sản sang lập trường vô sản. nửa cuối năm 1929, ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt nam và ngày 3/2/1930 Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời.

2. Thời kì 1930 – 1945

     - Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933. Thực dân Pháp tăng cường đàn áp bóc lột nhân dân Đông Dương làm bùng nổ phong trào cách mạng của quần chúng 1930- 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh .

 - Đầu những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít ra đời trên thế giới, nước ta dấy lên phong trào đấu tranh dân chủ công khai 1936 – 1939 dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Năm 1939 chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tác động đến toàn thế giới. đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước chủ trì hội nghị trung ương Đảng VIII  (5/1941) trực tiếp lãnh đạo cách mạng tháng tám thành công.

3. Thời kì 1945 – 1954

- Sau cách  mạng tháng tám thành công Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, nhà nứơc non trẻ gặp muôn vàn khó khăn thử thách , dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ Tịch chúng ta đã giữ vững được chính quyền, chống giặc đói, giặc dốt, nội phản và thực dân Pháp xâm lược (1945 -  1946)

- Từ 1945 – 1954 nhân dân ta tiến hành kháng chiến chống thực dân PHáp và can thiệp Mĩ thắng lợi với việc kí hiệp định Giơnevơ.

4. Thời kì 1954 – 1975

  - Sau khi hiệp định Giơnevơ được kí kết, đất nước ta chia cắt làm hai miền: Miền Bắc đi lên CNXH, Miền Nam tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất nước nhà. Cách mạng hai miền có mối quan hệ khăng khít với nhau, Miền Bắc là hậu phương lớn chi viện sức người sức của cho Miền Nam đánh Mĩ.

+  Miền Nam trực tiếp đánh bại 4 chiến lược chiến tranh của Mĩ, giải phóng hoàn toàn Miền Nam.

+ Miền Bắc thực hiện nhiệm vụ của thời kì quá độ đi lên CNXH ,kết hợp với chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ

5. Thời kì 1975 – 2000

 -  Sau đại thắng mùa xuân 1975, cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì mới – cả nước đi lên CNXH.

- Trong mười năm đầu đi lên CNXH (1976 – 1986), chúng ta đã đạt được những thành tự nhất định nhưng chúng ta gặp không ít khó khăn, yếu kém, sai lầm, khuyết điểm.

- Đường lối đổi mới bắt đầu từ Đại hội Đảng VI (12/1986) đã đề ra đường lối đổi mới, khắc phục những khó khăn, yếu kém để đi lên.

- Từ 1986 đến 2000 chúng ta đã thực hiện thắng lợi 3 kế hoạch 5 năm, thắng lợi này đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn với những bước đi phù hợp.

II. Nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm

1. Nguyên nhân thắng lợi

- Nhân dân ta có truyền thống đoàn kết, giàu lòng yêu nước, cần cù lao động sáng tạo, anh dũng kiên cường trong chiến đấu, truyền thống đó được phát huy cao độ trong thời kì Đảng lãnh đạo.

- Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập tự chủ.

2. Bài học kinh nghiệm

- Luôn giương cao ngọn cờ: độc lập dân tộc và CNXH.

- Sự nghiệp cách mạng là do nhân dân tiến hành -> cần tăng cường khối đoàn kết toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng.

C. CỦNG CỐ

Câu 1. Lập bảng thống kê các sự kiện nổi bật trong tiến trình lịch sử dân tộc giai đoạn (1919 – 2000)?

Câu 2. Trình bày những nơi của Nguyễn Ái Quốc đi qua trước khi về nước và các hoạt động của Người tại các nước đó?

Câu 3. Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

Câu 4. Có ý kiến cho rằng: “cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng ăn may“. Em hãy cho ý kiến của mình về luận điểm trên

 

 

                                                           HẾT 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021